Associació Escuela Meme

Som una associació col·laborativa i en evolució constant que estem recuperant una vella alqueria per activar-la com un espai cultural autogestionat i obert a la ciutat.

Estem construint un espai comú per l’educació i la cultura al marge de les lògiques del mercat i l’administració pública. Per això reivindiquem el dret i respecte a altres maneres de fer, altres temps, altres formes de viure.

Creiem en el potencial de totes les persones d’aprendre i ensenyar; en una educació i una cultura lliure i democràtica; en una economia sostenible ecològicament i justa socialment; en la diversitat com a valor i en la comunitat com a motor.

Aspirem a relacionar-nos amb solidaritat, respecte i tolerància; a un espai lliure de qualsevol tipus de feixisme i fanatisme; a una bona convivència amb el veïnat; i a una vida millor.


Somos una asociación colaborativa y en evolución constante que estamos recuperando una vieja alquería para activarla como un espacio cultural autogestionado y abierto a la ciudad.

Estamos construyendo un espacio común para la educación y la cultura al margen de las lógicas del mercado y la administración pública. Por eso reivindicamos el derecho y respeto a otras formas de hacer, otros tiempos, otras formas de vivir.

Creemos en el potencial de todas las personas de aprender y enseñar; en una educación y una cultura libre y democrática; en una economía sostenible ecológicamente y justa socialmente; en la diversidad como valor y en la comunidad como motor.

Aspiramos a relacionarnos con solidaridad, respeto y tolerancia; a un espacio libre de cualquier tipo de fascismo y fanatismo; a una buena convivencia con el vecindario; y a una vida mejor.


… com funcionem?